Your browser does not support JavaScript!
國立高雄大學總務處
選單
財產及物品管理
 
 
財產報廢單 [ 2011-01-18 ]
 
物品報廢單 [ 2011-01-18 ]
 
財產(物品) 移動單 [ 2011-01-18 ]
 
 
可供物品借用清單 [ 2010-12-17 ]
 
文具用品一覽表 [ 2009-03-16 ]
 
碩士服借用名冊 [ 2011-05-13 ]
 
設備捐贈公文範例 [ 2009-06-29 ]
 
設備捐贈資料表 [ 2009-06-29 ]
 
物品捐贈資料表 [ 2016-05-30 ]
 
軟體保管單 [ 2016-09-08 ]